(81) 907-8471-1774 WhatsApp

カリント Karinto

Pepsico Corporationに所属するSnacks America Latina-Frito Layは、Karinto社とその生産パートナーであるBocaditos Nacionalesの買収を発表しました。
Pepsico kōporēshon ni shozoku suru Snacks amerika Latina - Frito Lay wa, Karinto-sha to sono seisan pātonādearu Bocaditos Nacionales no baishū o happyō shimashita.
表示形式 グリッド リスト
表示順
製品数 数/ページ

CHIFLES KARINTO baggu 42 GR

チフレは、揚げバナナの非常に薄いスライスで構成されるピウラの典型的な製品です。彼らはスナックとして、または他の料理の伴奏として消費されます。 Chifure wa,-age banana no hijō ni usui suraisu de kōsei sa reru piura no tenkei-tekina seihindesu. Karera wa sunakku to shite, matawa hoka no ryōri no bansō to shite shōhi sa remasu.
$1.39 $1.29