(81) 907-8471-1774 WhatsApp

AC FARMA

http://www.acfarma.com/

 

私たちは、医療に関する最高の国際品質基準を満たす医薬品を製造しています。
Watashitachiha, iryō ni kansuru saikō no kokusai hinshitsu kijun o mitasu iyakuhin o seizō shite imasu.
表示形式 グリッド リスト
表示順
製品数 数/ページ

バジステン0.1%膣クリームチューブ15 GR Bajisuten 0. 1-Pāsento chitsu kurīmuchūbu 15 GR

VAGISTEN(エストリオール)は、性交疼痛、乾燥、掻uriなどの膣障害の治療に適応されます。 VAGISTEN (esutoriōru) wa, seikōtōtsū, kansō, 掻 Uri nado no chitsu shōgai no chiryō ni tekiō sa remasu.
$7.33 $6.06

SCOTT EMULSION DHA FLAX CHERRY FLAVOR 400 ML

タラ肝油が豊富なビタミンサプリメントです。ビタミンAとDの天然源であり、カルシウムとリンも含まれています。 Tara kan'yu ga hōfuna bitaminsapurimentodesu. Bitamin'ei to D no ten'nen-gendeari, karushiumu to Rin mo fukuma rete imasu.
$22.98 $21.74