(81) 907-8471-1774 WhatsApp

LABOFAR

Labofar研究所は、より大きな研究所チェーンの一部であり、その親はKeyfarm S.A.C ..です。Labofarの製品ラインには、抗生物質、抗炎症剤、抗ヒスタミン剤、精神医学、胃腸病学などを含む100以上の製品があります。
Labofar kenkyūjo wa, yori ōkina kenkyūjo chēn no ichibudeari, sono oya wa Keyfarm S. A. C..Desu. Labofar no seihin rain ni wa, kōseibusshitsu, kō enshō-zai, kōhisutaminzai, seishin igaku, ichōbyōgaku nado o fukumu 100 ijō no seihin ga arimasu.