(81) 907-8471-1774 WhatsApp

LUKOLL

http://www.lukoll.com.pe

 

Lukollが開発したバリューチェーンは、ペルー市場の調査から始まり、製品の可能性を判断します。
Lukoll ga kaihatsu shita baryūchēn wa, perū ichiba no chōsa kara hajimari, seihin no kanōsei o handan shimasu.