検索
Japanese

NESTLE

ネスレは、世界最大の食品飲料会社です。私たちは、生活のすべての段階で製品とサービスを毎日提供し、人々が自分自身と家族の世話をすることを支援することにより、生活の質を改善し、より健康な未来に貢献します。
Nesure wa, sekai saidai no shokuhin inryō kaishadesu. Watashitachiha, seikatsu no subete no dankai de seihin to sābisu o mainichi teikyō shi, hitobito ga jibun jishin to kazoku no sewa o suru koto o shien suru koto ni yori, seikatsu no shitsu o kaizen shi, yori kenkōna mirai ni kōken shimasu.